Christine Randazzo

Hudson Valley Community College

Achievements AT Hudson Valley Community College

353

Christine Randazzo of Altamont Named To Spring 2013 President's List at Hudson Valley Community College

Christine Randazzo of Altamont, New York was named to the President's List at Hudson Valley Community College for the Spring 2013 academic term. Each fall and spring term, the college's President...

Spring 2013